ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ & ΕΝΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
της «ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’Ο ΝΕΣΤΩΡ’’»

Καλεί ενδιαφερόμενους προς υποβολή πρότασης για την πρόσληψη 1) ενός διοικητικού υπαλλήλου και 2) ενός ψυχολόγου, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο ημέρας του κέντρου Αlzheimer (οδός Δροσοπούλου 22) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα ο μεν διοικητικός υπάλληλος επί τετραήμερο εβδομαδιαίως και εξάωρο ημερησίως (9:00- 15:00) ο πρώτος, o δε ψυχολόγος επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί εξάωρο ημερησίως(9:00- 15:00) βάσει των όρων της σχετικών συμβάσεων που θα υπογραφούν για το σκοπό αυτό από τη διαχειρίστρια και τους εργαζόμενους στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ και του εφαρμοζόμενου επί του απασχολούμενου για το σκοπό αυτό προσωπικού του φορέα μας διατάξεων περί ενιαίου μισθολογίου των υπαλλήλων του δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετική πρόταση πρόσληψης και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την 9η Ιανουαρίου 2018.

Πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER, Δροσοπούλου 22, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 09:30 – 13:30, τηλ. 210 8235050

Αθήνα, 02.1.2018

H Νόμιμη Εκπρόσωπος

Mαρία Μούγια

Share