ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»

Καλεί ενδιαφερόμενους προς υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος για πρόσληψη ενός υπαλλήλου με την ειδικότητα της/του Κοινωνικού Λειτουργού η/ο οποία/ος θα προσφέρει τις υπηρεσίες της/του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με καθεστώς μερικής απασχόλησης επί πενθήμερο εβδομαδιαίως και επί εξάωρο ημερησίως βάσει των όρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί για το σκοπό αυτό από τη διαχειρίστρια και τον εργαζόμενο στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ και του εφαρμοζόμενου επί του απασχολούμενο για το σκοπό αυτό προσωπικού του φορέας μας διατάξεων περί ενιαίου μισθολογίου των υπαλλήλων του δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης, να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση Η/Υ, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία ως Κοινωνικός Λειτουργός, καθώς και η εμπειρία στη δικτύωση υπηρεσιών και τη γηριατρική.

Η αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση hagg@otenet.gr μπορεί να γίνει , μέχρι και την 10.10.2017.

Πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER, Δροσοπούλου 22, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 09:30 – 13:30, τηλ. 210 8235050

Share