Ολοκληρωμένης Κατ’ οίκον φροντίδας για την Άνοια «160 Plus»

160-plus

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία “Ο Νέστωρ”, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», παρέχει το Πρόγραμμα «160plus», το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2016 και θα έχει διάρκεια 2 χρόνια. Στόχος είναι να ωφεληθούν 160 και περισσότερες οικογένειες του Δήμου Αθηναίων από ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών μέσω μιας πολυκλαδικής ομάδας παρέμβασης, η οποία θα προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη διαχείριση της νόσου του Alzheimer και των συνεπειών της σε ασθενή και φροντιστή κατ’ οίκον.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος εποπτεύει το πρόγραμμα ενώ ο Συντονιστής έχει την ευθύνη της αρχικής ενημέρωσης των οικογενειών προς ένταξη. Υπεύθυνος για την προσφορά των υπηρεσιών είναι ο διαχειριστής περίπτωσης (case manager), ο οποίος έχει τον συνεχή συντονισμό στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένα στην κάθε οικογένεια βάσει των αναγκών της. Η ανάληψη κάθε οικογένειας από case manager βασίζεται σε ένα μοντέλο συνεχούς φροντίδας στην κοινότητα που εφαρμόστηκε αρχικά στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980. Η πολυκλαδική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Ψυχίατρο, από Οικογενειακούς Βοηθούς καθώς και Εθελοντές.

Οργανόγραμμα Προγράμματος «160 Plus»

Οργανόγραμμα Προγράμματος «160 Plus»

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

O Διαχειριστής της περίπτωσης αναλαμβάνει τον συντονισμό των υπηρεσιών που θα παρέχει το πρόγραμμα σε μία οικογένεια με εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης για την κάλυψη των αναγκών του ασθενή και του φροντιστή, παρέχει ψυχοεκπαίδευση στον φροντιστή καθώς και διεξάγει νευροψυχολογικές δοκιμασίες στον ασθενή και εξειδικευμένες ψυχομετρικές δοκιμασίες για να καθορίσει την επιβάρυνση του φροντιστή και την ύπαρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.

Ο Ψυχολόγος αναλαμβάνει την Ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των Διαταραχών Συμπεριφοράς του ασθενή μέσω εξατομικευμένης εκπαίδευσης του φροντιστή αλλά και αντιμετωπίζει ψυχοθεραπευτικά την επιβάρυνση του λόγω φροντίδας με δομημένο πρόγραμμα διάρκειας 10 συναντήσεων.

0 Εργοθεραπευτής αναλαμβάνει την εργονομική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων του ασθενή και σχεδιάζει παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή μέσω ασφάλειας εντός του σπιτιού αλλά και μέσω της δραστηριοποίησής του με δημιουργική απασχόληση προκειμένου να διατηρήσει την ανεξαρτησία του.

Ο Ψυχίατρος αναλαμβάνει την Ιατρική Παρακολούθηση κατ’ οίκον. και τη συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς καθώς και τη συμπλήρωση εισηγητικού φακέλου για να χρησιμοποιηθεί για επιδόματα, ασφαλιστικούς φορείς ή την πρόνοια.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός αναλαμβάνει την ενημέρωση σε ασφαλιστικά, νομικά και προνοιακά ζητήματα, τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών καθώς και τη διασύνδεση της οικογένειας με την κοινότητα, με σκοπό την ολιστική φροντίδα της οικογένειας,

Οι Οικογενειακοί Βοηθοί αναλαμβάνουν υπηρεσίες καθαριότητας τόσο για το σπίτι του ασθενή όσο και για τον ίδιο ενώ ενδέχεται να αναλάβουν τη φύλαξη του ασθενή ή τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών της οικογένειας.

Ο Εθελοντής μπορεί να αποτελέσει παρέα για τον ασθενή και το φροντιστή του, να αναλάβει εξωτερικές εργασίες ο ίδιος ή και να συνοδεύσει τον ασθενή σε εξωτερικές εργασίες, πάντα σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες της οικογένειας.

Το Πρόγραμμα «160 Plus», στις οικογένειες οι οποίες πληρούν τα οικονομικά κριτήρια παρέχει ένα επισιτιστικό πακέτο ανά τρίμηνο, με τρόφιμα μακράς διαρκείας ώστε να διαρκέσουν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

160-plus_organogramma2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκειμένου να ενταχθεί μια οικογένεια στο πρόγραμμα, ο Συντονιστής του προγράμματος θα ορίσει μια αρχική συνάντηση της οικογένειας (ασθενής και φροντιστής) με τον Διαχειριστή Περίπτωσης και τον Κοινωνικό Λειτουργό:

  • είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της οικογένειας
  • είτε κατόπιν παραπομπής από επαγγελματία υγείας του κέντρου
  • είτε κατόπιν παραπομπής από άλλες κοινοτικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κατ’ οίκον επίσκεψης που πραγματοποιείται από τον διαχειριστή περίπτωσης και τον κοινωνικό λειτουργό, ο πρώτος ενημερώνει την οικογένεια για το πρόγραμμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πραγματοποιεί την αρχική αξιολόγηση του ασθενούς και του φροντιστή και αφού καταγράψει τις ανάγκες της οικογένειας δημιουργεί ένα πλάνο παρέμβασης για την οικογένεια καθώς και πραγματοποιεί ψυχοεκπαίδευση στον φροντιστή. Ο Κοινωνικός Λειτουργός καταγράφει το κοινωνικό ιστορικό της οικογένειας, παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επικύρωση της οικονομικής αδυναμίας , αξιολογεί και ενημερώνει τον διαχειριστή για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και συντάσσει κοινωνική έκθεση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι οικογένειες που θα επωφεληθούν από το Πρόγραμμα «160plus» χρειάζεται να πληρούν δεδομένα κριτήρια προκειμένου να τους παρασχεθούν οι υπηρεσίες του Προγράμματος:

  • Να πάσχει κάποιο άτομο από νόσο του Alzheimer
  • Να υπάρχει φροντιστής
  • Η οικογένεια να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα (αξιολογείται κατά περίπτωση)
  • Να διαμένει στα γεωγραφικά όρια του Δήμου της Αθήνας

Ακόμη, για την ομαλή ροή του Προγράμματος σημαντική είναι η συνεργασία του φροντιστή με τους επαγγελματίες του προγράμματος όσον αφορά την πραγματοποίηση των σχετικών επισκέψεων και των τηλεφωνικών επικοινωνιών με το Διαχειριστή Περίπτωσης. Σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια ή δεν υπάρχει συνεργασία με το φροντιστή, υπάρχει η πρόβλεψη να είναι δυνατή η έξοδος της οικογένειας από το πρόγραμμα ώστε από τις υπηρεσίες του προγράμματος να επωφεληθούν και άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκες προς κάλυψη.

Share