Προγράμματα αποασυλοποίησης χρόνιων ψυχιατρικών ασθενών

Ψυχογηριατικά Οικοτροφεία
Προστατευόμενο διαμέρισμα

 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού και  της υλοποίησης  μονάδων ψυχικής υγείας του επιχειρησιακού σχεδίου «Ψυχαργώς Α’ και Β’  φάση » του ΥΥΚΑ δημιουργήθηκαν οι  ψυχογηριατρικές δομές. Οι ψυχογηριατρικές δομές περιλαμβάνουν Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχογηριατρικών ασθενών όπως οικοτροφεία, ξενώνες και κέντρα ημέρας. Σκοπός όλων των μονάδων αυτών είναι σύμφωνα με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση   είναι     η  ένταξη των χρονιών ψυχικά πασχόντων στη κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο.

Το πέρασμα από την ασυλική Ψυχιατρική (με τα ιδρυματικού τύπου, κλειστά νοσηλευτήρια, αποκομμένα από την κοινωνία και -συχνά- από την ίδια τη ζωή), σε μια διαφορετική συνολική προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντα, στην Κοινωνική – Κοινοτική Ψυχιατρική και στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (με την ανάπτυξη ενός συνολικού Συστήματος Κοινοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας), αποτελεί σήμερα γενικώς παραδεκτή εξέλιξη στον χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Η ριζική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας ξεκίνησε στη χώρα με την ψήφιση του νόμου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ν.1397/83).Με την ενεργοποίηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την τότε ΕΟΚ (Κανονισμός 815/84) άρχισε μια διαδικασία αποϊδρυματισμού, βελτίωσης των συνθηκών νοσηλείας μέσα στα ιδρύματα, προετοιμασίας και μεταφοράς των ασθενών σε προστατευμένες ή σχετικά αυτόνομες δομές διαβίωσης στην κοινότητα και δημιουργίας νέων κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο Νόμος 2716/99 για την “Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας” ήρθε να καλύψει και θεσμικά τις συντελούμενες αλλαγές και να προσδώσει μια νέα δυναμική στη Μεταρρύθμιση.

Τα τελευταία χρόνια μιλάμε για ψυχιατρική μεταρρύθμιση, εννοώντας το σύνολο των παρεμβάσεων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας χωρίς να εμποδίζουν το άτομο να παραμείνει ενεργός πολίτης, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη.

 

 

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

 

Η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (Ψ.Κ.Α.) έχει σαν στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και δυνατοτήτων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου ανεξάρτητης λειτουργίας στην κοινότητα. Οι στόχοι της όμως, δεν περιορίζονται στο παραπάνω.

Η Ψ.Κ.Α. στοχεύει επίσης:1) Στην σφαιρικότητα της ύπαρξης του ψυχικά πάσχοντος, σε συνάρτηση με το πλαίσιο στο οποίο ζει και λειτουργεί.2)Στην ανάπτυξη όλων των στιγμών και των δυνατοτήτων του υποκειμένου στην κατεύθυνση της προαγωγής της ψυχικής υγείας και όχι στην απλή καταπολέμηση των συμπτωμάτων της αρρώστιας.3)Στην ενεργό συμμετοχή του ψυχικά πάσχοντος ως ενεργού υποκειμένου (και όχι ως παθητικού αντικειμένου) στην διαδικασία της αλλαγής του, της θεραπείας του και στο σχεδιασμό της ζωής του.

 

Η Ψ.Κ.Α. συνδέεται:

– Με την αναγνώριση και κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών του ψυχικά πάσχοντος και την οργάνωση της κατάλληλης θεραπευτικής απάντησης σε αυτές.

– Με την αναγνώριση και υλική κατοχύρωση των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του.

– Με την ποιοτική αναβάθμιση της θεραπείας και της φροντίδας, που επιτυγχάνεται μέσω της κατάρτισης και της υλοποίησης εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων, όπου αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα των αναγκών και της προσωπικότητας του κάθε ασθενή.

– Με την προώθηση της περαιτέρω ανεξάρτητης διαβίωσης, με την αναζήτηση ευκαιριών και θέσεων (και με τη στήριξη) στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εργασία.

– Με την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την παρέμβαση στις σχέσεις με την οικογένεια.

– Με τη διαρκή παρέμβαση για την τροποποίηση του κοινωνικού και του θεσμικού πλαισίου (σχέσεων, κουλτούρας, πόρων), για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των ψυχικά πασχόντων (που η κύρια μορφή τους είναι η έλλειψη ευκαιριών για εργασία, απασχόληση και αξιοπρεπείς κοινωνικούς ρόλους), έτσι ώστε να εγκαθιδρύεται ο σεβασμός και η αξιοπρεπής αντιμετώπιση τους και η αποδοχή της ένταξης και ενσωμάτωσής τους.

Το παραπάνω μοντέλο φροντίδας εφαρμόζεται σε όλα τα ψυχογηριατρικά πλαίσια από τη Πολυκλαδική Θεραπευτική ομάδα καθώς και τη Επιστημονική ομάδα  που μέλος της είναι ο Κοινωνικός λειτουργός μαζί με τους άλλους επαγγελματίες υγείας ( ψυχολόγο, εργοθεραπευτή , νοσηλευτή)

 

 Ψυχογηριατρικα  Οικοτροφεία

 

Τα Ψυχογηριατρικα Οικοτροφεία, είναι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ψ.Κ.Α.) υψηλού βαθμού προστασίας, στα οποία φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με ψυχικές διαταραχές με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο είναι δυναμικότητας 15 κλινών και ο πληθυσμός που φιλοξενεί είναι από άποψη φύλου μικτός και φιλοξενούνται ασθενείς άνω των 65 ετών που πάσχουν από ψυχιατρικά προβλήματα      .Στα ψυχογηριατρικά  Οικοτροφεία φιλοξενούνται άτομα που χρειάζονται ψυχογηριατρική φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, τα Οικοτροφεία φιλοξενούν  ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που  δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Οι ένοικοι του οικοτροφείου ήταν πρώην χρόνιοι  τρόφιμοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. (Ψ.Ν.Α.)

 

 

Ως Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα οικοτροφεία είναι ανοικτά στην κοινότητα. Η σχέση των  οικοτροφείων  με τον κοινωνικό ιστό δεν εξαντλείται σε μια απλή παρουσία μέσα σ’ αυτά (σε μια τυπική, δηλαδή, σχέση), αλλά αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μαζί τους, ώστε να βρίσκεται μέσα στην πόλη με έναν τρόπο ουσιαστικό. Επιδιώκει την ανάπτυξη στενών και ζωντανών σχέσεων όχι μόνο με τη γειτονιά, αλλά πέρα από αυτήν, με όλη την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Τα οικοτροφεία λειτουργούν  ως εστία κοινωνικότητας και κοινωνικοποίησης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει:

– Εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων για την, κατά το δυνατόν ανεξάρτητη διαβίωση, την κοινωνικοποίηση, τις δραστηριότητες του «ελεύθερου χρόνου»,

– Συμμετοχή σε δράσεις στην κοινότητα, πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων ψυχαγωγικού περιεχομένου,

– Τακτική ιατρική παρακολούθηση, παροχή φαρμακευτικής αγωγής και ψυχολογικής στήριξης (ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις),

– Υποστήριξη σε προβλήματα ιατρικής φύσης, και παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής,

– Στήριξη των οικογενειών των ενοίκων και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ενοίκων και των συγγενών τους,

– Προγράμματα καταπολέμησης του στίγματος της ψυχικής νόσου και των κοινωνικών προκαταλήψεων κατά των ψυχικά πασχόντων,

– Προγράμματα (και παροχή ευκαιριών) διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού,        – Συμβολή στην ανάπτυξη δεικτών και προτύπων, που διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και

– Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Προστατευόμενο διαμέρισμα

 

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία « Ο Νέστωρ» στα πλαίσια της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και συνέχισης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης δημιούργησε το Προστατευόμενο Διαμέρισμα στο όποιοι διαμένουν 4 λειτουργικοί ασθενείς που ζουν αυτόνομα με την υποστήριξη της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας.

 

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα, προερχόμενη από το Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας « Ο Νέστωρ»  , στηρίζει τους τέσσερεις ενοίκους με σκοπό την επίτευξη  της ανεξαρτησία και  αυτονομίας τους  ώστε να είναι ικανοί να  λειτουργήσουν στην κοινότητα  με  στόχο την πλήρως αυτόνομη

Share

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *